.............................................

 

 

» Business taxation

 

 

.............................................

 

 

» Finance & Insurance

 

 

.............................................

 

 

» VAT and Indirect taxes

 

 

.............................................

 

 

» Real Property

 

 

.............................................

 

 

» Employee Benefits

 

 

.............................................

 

 

» Private Clients

 

 

.............................................

 

 

» Estate Planning

 

 

.............................................

 

 

» Charities and non profit

 

 

.............................................

 

 

» Litigation & dispute resolution

 

 

.............................................

 

 

 

 

 

“The avoidance of tax may be lawful, but it is not yet a virtue .”

(Lord Denning)

 

 

 

 

 

 

 

News

Nieuwe fiscale wetgeving i.v.m. grensoverschrijdende pensioenoverdrachten vanaf aanslagjaar 2007.

Date: 20 januari 2007

Met de Wet houdende diverse bepalingen dd. 27 december 2006 heeft de Belgische wetgever uiteindelijk toegegeven aan de Europese druk op het vlak van de grensoverschrijdende aanvullende pensioenregelingen.

Zo zal met ingang van aanslagjaar 2007 de emigratieclausule (artikel 364bis W.I.B. 1992), die een pensioenoverdracht naar het buitenland fictief belastbaar stelt daags voor de emigratie, enkel van toepassing zijn indien de belastingplichtige zich in een land buiten de Europese Economische Ruimte (=Europese Unie + IJsland Noorwegen en Liechtenstein) vestigt. En zelfs in die situatie is het raadzaam om de tekst van het toepasselijke dubbelbelastingverdrag te raadplegen om te bepalen of België überhaupt heffingsbevoegd is en Uw maatschappij al dan niet gehouden is tot inhouding van bedrijfsvoorheffing.

Ook met betrekking tot de overdrachten van kapitalen of afkoopwaarden naar een soortgelijke pensioentoezegging of pensioenovereenkomst, heeft de wetgever een ingrijpende wijziging doorgevoerd. Artikel 364ter, 1ste lid W.I.B. 1992 poneert als principe dat dergelijke overdrachten van pensioenkapitalen of afkoopwaarden niet als een (belastbare) betaling of toekenning worden aangemerkt. De belastingheffing wordt verschoven naar de latere betaling of toekenning aan de begunstigde. Met ingang van aanslagjaar 2007 zal de vrijstelling van artikel 364ter, 1ste lid W.I.B. 1992 gelden voor de overdrachten van kapitalen of afkoopwaarden binnen de Europese Economische Ruimte.

Uiteraard zullen deze wetswijzigingen voor Uw maatschappij gevolgen hebben op het vlak van de bedrijfsvoorheffing. Zij bieden eveneens fiscale planningsmogelijkheden wat betreft de fiscale behandeling van de uitkeringen. Aangezien de wijzingen in werking treden vanaf aanslagjaar 2007 (inkomstenjaar 2006), kan zelfs voor het voorbije jaar nagegaan worden of zij tot optimalisatie kunnen leiden.

Naast de grensoverschrijdende pensioenoverdracht, heeft de Belgische wetgever voortaan ook de grensoverschrijdende pensioenopbouw fiscaal mogelijk gemaakt. Door een wijziging aan artikel 59 W.I.B. 1992zullen met ingang van aanslagjaar 2007 de werkgeversbijdragen gestort aan een niet in België gevestigde pensioeninstelling fiscaal aftrekbaar zijn.

Wij houden ons graag aanbevolen voor verdere toelichting of concrete vraagstelling ter zake.
 

 

 

© Vandendijk & Partners - Advocaten - Avocats - International Tax Law
rue Edith Cavell 66 - B-1180 Brussels - Tel +32 (0)2 343 33 45 - Fax +32 (0)2 343 41 45


Disclaimer